Semalt analitikasy: Häzirki zaman iş dünýäsinde innowasiýa we sanly üýtgeşme

Sanly öwrülişik (bozulmak ýa-da işewürlik öwrülişigi hem diýilýär) kärhanalaryň tehnologiki ugurlara geçişini we adaty dolandyryş üýtgeşmeleri başdan geçirýändigini aňladýar. Sanly özgeriş, kiçi, orta ýa-da uly iş bolsun, işewürlikleriň ähli görnüşleri üçin möhümdir. Şeýlelik bilen, näsazlyk lukmançylyk, bölek satuw, programma üpjünçiligi, logistika ýa-da hatda awtomatlaşdyryş sebitlerinde hem bolup biler. Işewürlikde täzelikleri ulanmak işgärlere we müşderilere ajaýyp sanly iş tejribesini ýetirmegiň açarydyr.

Semalt” -yň müşderi üstünlikleri dolandyryjysy Lisa Mitçel innowasiýalaryň häzirki wagtda iş dünýäsini nähili üýtgedýändigi barada düşünje berýär.

Häzirki zaman korporatiw dünýäsinde bäsdeşlikde öňde durmagyň iň gowy usuly, iş amatlylygynda ýöriteleşdirilen programmalary bermek ukybyna eýe bolmakdyr. Sanly üýtgemegiň esasy, müşderiniň tejribesini ýokarlandyrmaga we amallaryň çykdajylaryny azaltmaga esaslanýar. Şeýle-de bolsa, sanly üýtgeşme täze tehnologiýany ösdürmek bilen çäklenmeýär. Gurama medeniýeti barada-da.

Guramalar dinamiki kärhanalaryň isleglerini, iş gurşawyndaky üýtgeşmeleri çözmeli we häzirki zaman çemeleşmeleri täzelemeli. IT (Maglumat tehnologiýasy) toparlary we islendik kärhananyň ýolbaşçylary üznüksiz ösüşe tarap ýöremeli, innowasiýa itergi bermeli we işewürlik talaplaryny kanagatlandyrmaly. Aslynda, sanly öwrülişigiň arzan bahasyny emele getirýän, işewürlik işini çaltlaşdyrýan, başarnyk modellerinde, adamlarda we proseslerde oňyn üýtgeşmeler getirýär we marketing wagtyny gowulandyrýar.

Işewür özgerişlere itergi berýän esasy faktorlara bazar islegi, sarp edijiniň özüni alyp barşy, innowasiýa tehnologiýasy we daşky gurşaw taraplary degişlidir. Tehnologiki täzelikler tehnologiki kärhanalaryň üýtgemegine getirýär. Iş logistikasy bulut, RAD, IoT we uly maglumatlar ýaly täze tehnologiýalary kabul etmeli we miras ulgamlaryndan ýüz öwürmeli. Mundan başga-da, tehnologiki täzelikler bir guramada giňden ykrar edilýär. Tizligi ýokarlandyrýarlar, has netijeli netijeleri berýärler, arzan bahadan we kärhanada gymmatlyk getirýärler.

Müşderiniň özüni alyp barşy sanly üýtgemegiň ýene bir möhüm faktorydyr. Müşderileriň bir guramadan garaşýanlary we talaplary näme (we iş isleglerini kanagatlandyrmakda tehnologiki zerurlyklar)? Müşderiler ulanylyş aňsatlygy baradaky haýyş bilen birleşdirilen tehnologiki mümkinçilikleriň gowulaşmagyny isleýärler. Bu meselede kärhanalar ykdysadyýetiň üýtgemegi, işewür hyzmatdaşlaryň talaplary, bazar bäsdeşlikleri we kadalaşdyryjy kanunlar ýaly daşarky faktorlar bilen iş salyşmaly. Müşderiniň talaplary we talaplary kanagatlandyrmakda tehnologiýanyň kuwwaty köp ähmiýete eýe. Mysal üçin, arzan çykdajylar we kämilleşdirilen mümkinçilikler iň aýdyň iki netijedir. Mundan başga-da, Accenture Interactive tarapyndan geçirilen Forrester Consulting Research, müşderini kanagatlandyrmak, pikirleriň tizligini we düşewüntliligini ýokarlandyrmak üçin işewür özgerişleriň esasy hereketlendirijilerini kesgitledi.

Üstünlikli bozujy özgerişlik häzirki zaman guramaçylyk medeniýetine we sanly kämillige baglydyr. Bu jikme-jiklikler aşakda görkezilýär:

  • Müşderi talap edýär. Müşderiler her bir ugry boýunça ýakymly tejribe garaşýarlar. Şeýlelik bilen, guramaňyzyň sarp edijileriň wepalylygyny gazanmagyny üpjün ediň we müşderiler elmydama marka hakda gürleşerler.
  • Amal ugry. Işgärleriň mümkinçilikleri we prosesi sanlaşdyrmak maglumatlara esaslanýan karar kabul etmegi güýçlendirýär we netijede umumy iş aç-açanlygyna we has ýokary öndürijilige getirýär.
  • Iş täzelikleri. Bar bolan işewürlik modellerini ýa-da täze sanly önümleri sanlaşdyrmak, işewürlik talaplaryndan has ýokary bolup, işewürlik islegleriniň üýtgemegine we täze innowasiýa hyzmatlaryna we önümlerine goldaw berýär.

Jemläp aýtsak, sanly üýtgeşme korporatiw dünýäde tupana sebäp bolýan hakyky üýtgeşme. Işewür özgerişleriň täsiri diňe bir amallarda däl, eýsem guramanyň we pudak gurluşlarynyň ähli derejelerinde-de aýdyň görünýär. Jemgyýetçilik guramalary we işewür ýolbaşçylar täzelikleri işewürlik özgertmeleri bilen bir hatarda işewürlige itergi berýär, gymmaty üpjün edýär we öndürijilikli üýtgeşmeler girizýär.

send email